Rajdy:

Raid Max Blokada Data Tank Heal rDPS mDPS Suma
Azshara's Eternal Palace 30 19:00 Pn 22.07 20:00 0(2) 0(3) 0(8) 0(4) 0/30(17)
Azshara's Eternal Palace 30 19:00 Śr 24.07 20:00 0(2) 0(3) 0(4) 0(1) 0/30(10)
Azshara's Eternal Palace 30 19:00 Cz 25.07 20:00 0(2) 0(3) 0(2) 0(1) 0/30(8)
Eternal Palace NORMAL 30 19:00 Pi 26.07 20:00 0(2) 0(2) 0(2) 0(1) 0/30(7)
Eternal Palace M/HC 30 19:00 Pn 29.07 20:00 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0/30(5)
Eternal Palace M/HC 30 19:00 Śr 31.07 20:00 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0/30(5)
Eternal Palace M/HC 30 19:00 Cz 01.08 20:00 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0/30(5)
Eternal Palace NORMAL 30 19:00 Pi 02.08 20:00 0(2) 0(1) 0(2) 0(0) 0/30(5)
Eternal Palace M/HC 30 19:00 Pn 05.08 20:00 0(2) 0(1) 0(1) 0(0) 0/30(4)
Eternal Palace M/HC 30 19:00 Śr 07.08 20:00 0(2) 0(1) 0(1) 0(0) 0/30(4)
loader